In het kader van de aanleg van de sportinfrastructuur ter hoogte van de Bruul (Kortrijk-Dutsel, gemeente Holsbeek) werd op 7 juni gestart met een diagnostisch archeologisch onderzoek, een zogenaamd proefsleuvenonderzoek. De eerste resultaten werpen alvast een licht op de vroegste geschiedenis van de locatie en gaan mogelijk terug tot de metaaltijden.

Ter hoogte van de Bruul plant de gemeente Holsbeek op een oppervlakte van ca. 5 ha samen met twee andere partners de aanleg van nieuwe sportterreinen. De aanleg van de terreinen wordt voorafgegaan door een verplicht archeologisch onderzoek dat uit een drietal fasen bestaat. Eerst wordt het terrein geëvalueerd op hun archeologische waarde, ter controle worden hiervoor proefsleuven aangelegd en wanneer de resultaten dat eisen wordt tot slot overgegaan tot een vlakdekkend archeologisch onderzoek. Voor de eerste twee fasen van het onderzoek stelde de gemeente Holsbeek Studiebureau Archeologie aan.

Begin vorige week werd gestart met de proefsleuven en deze leverden na enkele dagen resultaten op. De archeologen troffen er paalkuilen, kuilen met verbrand bot en een mogelijke kringgreppel aan. Dat zijn allemaal sporen die wijzen op oude bewoning en begraving. ‘Over de precieze ouderdom van de vondsten is het voorlopig nog even gissen. De resten die werden aangetroffen doen vermoeden dat we te maken hebben met een tijdsspanne tussen de (late) bronstijd en de Romeinse periode. Verder onderzoek zal dit verder uitklaren en ook besluiten welke oppervlakte uiteindelijk zal moeten worden opgegraven,’ stelt Tim Vanderbeken, coördinator van de intergemeentelijke onroerend-erfgoeddienst Winar.

‘Op zich is dit geen verrassing: als je weet dat er zich in Vlaanderen per 4 ha. een archeologische site kan bevinden, dan kan je met deze statistiek in het achterhoofd vermoeden dat op een terrein van 5 ha. mogelijk wel iets in de ondergrond steekt. Dat is meteen ook de reden waarom het goed is dat de archeologen er zo vroeg bij zijn.’ Dankzij de beslissing van de gemeente om het archeologisch onderzoek uit te voeren onmiddellijk na de aankoop van de terreinen, is er geen vertraging voor de aanleg van de sportterreinen. Er is immers nog een half jaar tijd waarin verder archeologisch onderzoek kan gebeuren, voor de streefdatum voor de start van de werken in de winter. De gemeente is op dit ogenblik bezig met het uitwerken van de plannen voor de aanleg van de sportterreinen.